6/12/2018

9.5"

The shortest rigid strut for Evo sportster. 9.5"eye to eye.

エボスポーツ用で最も短いリジッドストラット 9.5インチ